مدیر گروه دکتر علی مزیدی شرف آبادی
  • رشته تحصیلی:
  • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
فاطمه کریمی
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۰
مدرسین