فرم های پژوهشی اعضا هیئت علمی

  • درخواست بازدید اعضا
  • شیوه نامه تشویق مقالات - بهار 96
  • فرم تشویقی مقاله
  • فرم شماره 1- درخواست برگزاری دوره - زمستان 95
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه