کارکنان معاونت پژوهشی
محمد حسن خواجه منصوری
 • مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی برق
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 217
 • پست الکترونیکی:
رویا آیت اللهی
 • کارشناس پژوهشی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 216
 • پست الکترونیکی:
  roya.ayat @ sau.ac.ir
نرگس چرخکار زاده
 • مسئول دفتر ارتباط با صنعت
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2450
 • پست الکترونیکی:
مجیده دهقانی
 • کارشناس مسئول کتابخانه دانشکده فنی مهندسی و علوم
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 264
 • پست الکترونیکی:
الهه طاهری
 • کارشناس پژوهشی دانشکده علوم انسانی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2320
 • پست الکترونیکی:
زینب میرزائیان
 • کارشناس پژوهشی دانشکده فنی مهندسی و علوم
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 239
 • پست الکترونیکی:
زهرا فتوحی
 • کارشناس پژوهشی دانشکده هنر و معماری
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-78 داخلی 2456
 • پست الکترونیکی:
فاطمه دیوبند
 • کارشناس پژوهشی دانشکده اشکذر
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 292
 • پست الکترونیکی:
محمد هادی زارع نژاد
 • کارشناس پژوهش
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 224
 • پست الکترونیکی:
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi