کارکنان معاونت پژوهشی
محمد حسن خواجه منصوری
 • مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
حامد بهجت
 • کارشناس پژوهشی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-88 داخلی 216
 • پست الکترونیکی:
نرگس چرخکار زاده
 • مسئول دفتر ارتباط با صنعت
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
مریم مزیدی
 • مسئول کتابخانه
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه