دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی صنایع و برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر در راستای ارتقا ارتباط با محیط های کاری و افزایش فعالیت های پژوهشی مشترک از بخش های مختلف فرودگاه یزد بازدید نمودند.

.