هفتمین کارگاه آموزشی پیرنیا با موضوع گچبری برجسته در محل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و هنر به مدت دو روز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، هفتمین کارگاه آموزشی از سری دوره‌های پیرنیا با حضور ۳۰ دانشجو از دانشگاه علم و هنر و سایر دانشگاه‌ها با هدف مهارت افزایی دانشجویان و وارد کردن هنرهای سنتی به عرصه معماری مدرن برگزار شد.

شایان ذکر است تمامی شرکت کنندگان گواهی پایان دوره را نیز دریافت کردند، از طرفی در پایان دوره از "پور قاسمی" استادکار برجسته یزدی نیز تجلیل شدند.