کرسی آزاد اندیشی با موضوع «گرانی بنزین به نفع جامعه است؟» به صورت دو گروه موافق و مخالف با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.

.