پنجاه و چهارمین گروه های تعالی بسیج اداری مرصاد در عصر روز شنبه 2 آبان در سالن جلسات دانشکده فنی برگزار شد.

.