هیات نظارت دانشگاه یزد از امکانات فیزیکی و کیفی دانشگاه علم و هنر بازید نمودند.

.