در راستای آشنایی با آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین آموزشی، دانشجویی و فرهنگی، دانشجویان ورودی جدید دانشکده علوم انسانی در جلسات توجیهی شرکت کردند.

به گزارش دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم انسانی، در این جلسه که مسئولین دانشگاه میزبان دانشجویان ورودی جدید بودند، دانشجویان با آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین آموزشی، دانشجویی و فرهنگی آشنا شدند. در ابتدای جلسات ریاست دانشکده آقای دکتر حاجی محمدی ضمن خیر مقدم به دانشجویان، به تشریح تاریخچه کوتاهی از دانشگاه پرداختند و در ادامه ابراز امیدواری کردند دانشجویان پله های ترقی در علم و دانش و فرهنگ را هر چه سریعتر طی نمایند ایشان در ادامه محیط دانشگاه را محیطی پویا معرفی نموده و در راستای افزایش این پویایی دانشجویان را به مشارکت در فعالیت‌های مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی دعوت کردند.

این جلسه در مورخ 28 و 29 مهرماه  و 1 و 2 آبان به تفکیک رشته های تحصیلی از طرف امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده و مدیران گروه و کارکنان جهت آشنایی دانشجویان ورودی جدید با اهم قوانین آموزشی از جمله آشنایی با سیستم گلستان، نحوه انتخاب واحد و پرداخت الکترونیکی و برنامه های فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید .

شایان ذکر است در ادامه این جلسه مسئولین دانشکده به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند .