در راستای آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاه ویادگیری روشهای مطالعه و یادگیری سلسله جلسات توجیهی ویژه گروه های آموزشی در سه روز متوالی در دانشکده فنی و دانشکده هنر دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

.