گروه آموزشی طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم و هنر در نمایشگاه صنایع دستی شهرستان اردکان حضور پیدا کردند

.