مدیر گروه مسعود ندافی پور
  • رشته تحصیلی:
    نقاشی
  • پست الکترونیک:
    m.nadafipoor @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
سمانه اشرف
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵
مدرسین