از تمامی دانشجویان محترم شاهد وایثارگر واجد شرایط درخواست می گردد جهت ثبت نام در این جشنواره دستورالعمل مربوطه را در ذیل همین صفحه دانلود و مطالعه نموده و با ارائه مدارک و مستندات مربوطه حداکثر تا روز دوشنبه 10 دی ماه به دفاتر امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.


فایلهای پیوست

  • تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار
  • فرم ارزشیابی دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار
  • دستور العمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi