مدیر گروه دکتر آفرین اخوان
  • رشته تحصیلی:
    دکتری صنایع
  • پست الکترونیک:
    akhavan @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳
مدرسین