رئیس دانشکده
دکتر محمد حاجی محمدی
 • رشته تحصیلی:
  زبان انگلیسی
 • تلفن دفتر:
  38207180- 035 داخلی 306
 • پست الکترونیکی:
  hajimohammadi @ sau.ac.ir
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه