مدیر گروه دکتر فاطمه سعادت جو
 • رشته تحصیلی:
  علوم کامپیوتر
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۳۹

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمان‌بندی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودیهای 92 تا 94
 • برنامه زمان‌بندی مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ورودی 92 به بعد
 • برنامه زمان‌بندی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار تا ورودی 94
 • برنامه زمان‌بندی کاردانی پیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار تا ورودی 94
 • فرم شماره 1 تعیین موضوع پروژه پایانی (مقطع کاردانی و کارشناسی) (پرینت یک برگ پشت و رو)
 • فرم شماره 2- فرم تحویل نسخه‌های گزارش پروژه
 • فرم تایید نامه پروژه - الصاق در صفحه سوم کتابچه پروژه
 • برنامه زمان‌بندی پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی95 به بعد
 • برنامه زمان‌بندی پیشنهادی کاردانی پیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 95 به بعد
 • برنامه زمان‌بندی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 3951 به بعد
مدرسین
مدرس دکتر علی محمد اسمعیلی زینی
 • رشته تحصیلی:
  ریاضی کاربردی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر حیدر قاسم زاده
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری
 • پست الکترونیک:
مدرس محمد تقی موسی زاده
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی برق الکترونیک
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر ولی درهمی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی برق
 • پست الکترونیک:
  vderhami @ yazduni.ac.ir
مدرس دکتر سعید دهقانی اشکذری
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • پست الکترونیک:
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه