مدیر گروه محمد تقی موسی زاده
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی برق الکترونیک
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
شکوه زاهدی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • دروس مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته برق – الکترونیک
 • دروس مقطع کاردانی پیوسته الکتروتکنیک ورودی90
 • دروس مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت
 • دروس مقطع کاردانی رشته کاردان پیوسته برق الکترونیک ورودی 93
 • دروس مقطع کاردانی پیوسته الکترونیک ورودی90
 • فرم شماره 1 - درخواست تصویب موضوع پایان نامه 95
 • تایید نامه پایان نامه
 • فرم شماره2 - تایید پیشرفت پروژه توسط اساتید راهنما و مشاوره (گروه برق)
 • فرم شماره 3 - فرم تعیین تاریخ دفاع (گروه برق)
 • فرم شماره 4 - فرم ارزشیابی پایان نامه (گروه برق)
 • فرم شماره 5 - فرم تحویل نسخه های گزارش پروژه
 • چارت درسی کارشناسی پیوسته برق گرایش قدرت ورودی 95 به بعد
مدرسین
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه