مدیر گروه دکتر رضیه فلاح
  • رشته تحصیلی:
    ادبیات زبان انگلیسی
  • پست الکترونیک:
    rfallah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۱

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی رشته آموزش زبان انگیسی مقطع کارشناسی
مدرسین