مدیر گروه دکتر حامد فلاح تفتی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
مجیده دهقانی
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۸ داخلی ۳۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی
مدرسین
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه