مدیر گروه زهرا قوی پنجه
 • رشته تحصیلی:
  ارتباط تصویری
 • پست الکترونیک:
  z.ghavipanjah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه فرهمندی
 • ۰۳۵۳۲۲۷۴۰۱۰-۱۳

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس مسعود ندافی پور
  • رشته تحصیلی:
   نقاشی
  • پست الکترونیک:
   m.nadafipoor @ sau.ac.i
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
  خبرنامه