رئیس دانشکده
دکتر مسعود احمدخانی
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت دولتی
  • تلفن دفتر:
  • پست الکترونیکی:
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه