مدیر گروه دکتر رضا مورکیان
  • رشته تحصیلی:
    بهداشت و ایمنی مواد غذایی
  • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
مریم شیخدادزاده
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۱۰
مدرسین