مدیر گروه محمدرضا قاآنی
 • رشته تحصیلی:
  فرش
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۸ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی دروس دوره رشته کارشناسی صنایع دستی
مدرسین
مدرس دکتر محمود اشعاری
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  m.ashari @ sau.ac.ir
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه