مدیر گروه دکتر مسعود احمدخانی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت دولتی
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
الهه طاهری
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۱

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل)
مدرسین
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه