مدیر گروه زهرا قوی پنجه
  • رشته تحصیلی:
    ارتباط تصویری
  • پست الکترونیک:
    z.ghavipanjah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
سمانه اشرف
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۳۹

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمان‌بندی کارشناسی طراحی صنعتی
مدرسین