مدیر گروه دکتر مجتبی انصاری
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی پزشکی -بیومتریال
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
شکوه زاهدی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۸ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال
مدرسین
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه