مدیر گروه زهرا قوی پنجه
 • رشته تحصیلی:
  ارتباط تصویری
 • پست الکترونیک:
  z.ghavipanjah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریمی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۰۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی ارتباط تصویری
 • برنامه ترم بندی دروس دوره کاردانی ارتباط تصویری
 • فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه گروه گرافیک
 • فرمت ساختار رساله پایان نامه گروه گرافیک
 • فرم اعلام آمادگی برای بررسی برگزاری جلسه دفاع
مدرسین
مدرس مسعود ندافی پور
 • رشته تحصیلی:
  نقاشی
 • پست الکترونیک:
  m.nadafipoor @ sau.ac.i
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه