مدیر گروه ؟ ؟
 • رشته تحصیلی:
  ؟
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس دکتر حیدر مفتاحی زاده
  • رشته تحصیلی:
   گیاهان دارویی
  • پست الکترونیک:
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
  خبرنامه