مدیر گروه دکتر حسین صیادی
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت صنعتی
  • پست الکترونیک:
کارشناس گروه

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی رشته مدیریت فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد
مدرسین
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه