مدیر گروه دکتر حسین صیادی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت صنعتی
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد
مدرسین
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه