مدیر گروه منصور دهقانی اشکذری
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت مالی
 • پست الکترونیک:
  m.dehghani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه زمانی
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته کارشناسی مدیریت امور بانکی
مدرسین
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه