مدیر روابط عمومی
عباسعلی سلطانی
 • رشته تحصیلی:
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی
 • تلفن دفتر:
  89 - 8264080 داخلی 251
 • پست الکترونیکی:
  soltani @ sau.ac.ir
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه