مدیر گروه دکتر فاطمه سعادت جو
 • رشته تحصیلی:
  علوم کامپیوتر
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۳۹

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس دکتر علی محمد اسمعیلی زینی
  • رشته تحصیلی:
   ریاضی کاربردی
  • پست الکترونیک:
  مدرس دکتر حیدر قاسم زاده
  • رشته تحصیلی:
   مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری
  • پست الکترونیک:
  مدرس دکتر ولی درهمی
  • رشته تحصیلی:
   مهندسی برق
  • پست الکترونیک:
   vderhami @ yazduni.ac.ir
  مدرس دکتر سعید دهقانی اشکذری
  • رشته تحصیلی:
   مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  • پست الکترونیک:
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
  خبرنامه