معاون دانشجویی فرهنگی
دکتر سید میرمحمد اسعدی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت صنعتی
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
  asadi @ sau.ac.ir
اخبار و اطلاعیه های دانشجویی فرهنگی

-


 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه