مدیر گروه دکتر آمنه جاوید
 • رشته تحصیلی:
  بیوشیمی
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
مریم شیخدادزاده
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۱۰

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی مقطع کارشناسی ارشد
 • برنامه زمانبندی مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی- ژنتیک
 • برنامه زمانبندی دروس رشته ژنتیک مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 1395
 • برنامه زمانبندی کارشناسی ارشد زیست شناسی -سلولی ملکولی
 • معرفی گروه و امکانات پژوهشی
 • برنامه زمانبندی دروس رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 1395
 • راهنمای درس سمینار کارشناسی ارشد زیست شناسی
مدرسین
مدرس مرتضی بیطرف ثانی
 • رشته تحصیلی:
  ژنتیک کمی
 • پست الکترونیک:
مدرس علی اصغر پرچ
 • رشته تحصیلی:
  فیزیک پزشکی
 • پست الکترونیک:
مدرس فاطمه پوررجب محمدآبادی
 • رشته تحصیلی:
  بیوشیمی
 • پست الکترونیک:
مدرس محمدمهدی حیدری
 • رشته تحصیلی:
  زیست شناسی سلولی مولکولی _ ژنتیک
 • پست الکترونیک:
مدرس علی دهقانی فیروز آبادی
 • رشته تحصیلی:
  پزشکی مولکولی (دانشجوی دکتری)
 • پست الکترونیک:
مدرس سید مهدی کلانتر
 • رشته تحصیلی:
  زیست شناسی سلولی مولکولی _ ژنتیک
 • پست الکترونیک:
مدرس محمد مشتاقیون
 • رشته تحصیلی:
  زیست شناسی سلولی مولکولی _ ژنتیک
 • پست الکترونیک:
مدرس رضا منصوری
 • رشته تحصیلی:
  ایمنی شناسی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر سید محسن میراسماعیلی مزرعه آخوند
 • رشته تحصیلی:
  ژنتیک - مولکولی
 • پست الکترونیک:
  miresmaeili @ sau.ac.ir
مدرس دکتر نرگس نیکونهاد
 • رشته تحصیلی:
  دانشجوی دکترای زیست جانوری گرایش تکوین
 • پست الکترونیک:
  n.nikoonahad @ sau.ac.ir
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه