مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
دکتر سمیه امیدواری
 • مدیرگروه
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
  s.omidvari @ sau.ac.ir
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه