مدیر گروه دکتر سید محمود طباطبایی هنزایی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی نساجی
 • پست الکترونیک:
  m.tabatabaie @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه فرهمندی
 • ۰۳۵۳۲۲۷۴۰۱۰-۱۳

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس محمدرضا قاآنی
  • رشته تحصیلی:
   فرش
  • پست الکترونیک:
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
  خبرنامه