مسیر پرداخت هزینه مربوط به ارجاع دانشجویان به کمیسیون موارد خاص

ورود به آدرس :old.yazd.ac.ir
-سمت چپ بالای صفحه انتخاب "سایر خدمات"
-انتخاب "سامانه پرداخت الکترونیک"
-نوع کاربری :سایراشخاص حقیقی
-واحد دریافت کننده وجه: آموزش
-موضوع واریز وجه:هزینه شورای موارد خاص دانشگاههای استان
-ارائه پرینت واریز وجه به اداره آموزش  دانشگاه علم و هنر