نحوه ارتباط با دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

  • نحوه ارتباط با دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه