آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی

 • آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
 • شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
 • آیین نامه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان
 • آیین نامه شورای صنفی دانشجویان
 • آیین نامه نشریات دانشجویی
 • آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی
 • آیین نامه اجرایی کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه