در حاشیه هفتمین نشست هم اندیشی آموزش عالی جهاددانشگاهی، روسا و معاونین آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی از امکانات و فضاهای دانشگاه علم و هنر بازدید نمودند.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه