جلسه ای با حضور مسئولین دانشگاه علم و هنر و همچنین مسئولین دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی یزد تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، جلسه ای با حضور معاونان و روسای دانشکده های فنی-مهندسی،علوم پایه و علوم انسانی با رئیس و جانشین رئیس دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی یزد تشکیل گردید. دراین جلسه در خصوص زمینه های همکاری علمی،پژوهشی و تجاری سازی مفاد تفاهم نامه مشترک بحث وتبادل نظر شد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه