به مناسبت هفته گرافیک، دانشجویان گروه آموزشی گرافیک دانشگاه علم و هنر آثار خود را در نمایشگاهی به دید عموم گذاشتند.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه