با هدف آشنایی نحوه تولید همبرگر، انواع سالاد الویه ، خوراک و سالاد فصل دانشجویان گروه آموزشی صنایع غذایی از کارخانه زین یزد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با هدف آشنایی نحوه تولید همبرگر، انواع سالاد الویه ، خوراک و سالاد فصل دانشجویان گروه آموزشی صنایع غذایی از کارخانه زین یزد بازدید نمودند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه