دانشجویان گروه آموزشی صنایع غذایی با هدف آشنایی علمی از نحوه کشت گیاهان در دو گروه مجزا، از گلخانه پارسی پور بازدید نمودند.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه