انجمن علمی گروه صنایع دستی جهت تعامل بیشتر با اداره کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان با معاون صنایع دستی دیدار نمودند.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه