به همت هسته علمی بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی جهت افزایش آگاهی دانشجویان از نحوه کاربرد رشته ی برق بازدید علمی با حضور دانشجویان این رشته صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، جهت افزایش آگاهی دانشجویان از نحوه کاربرد رشته ی برق در قسمت های مختلف کارخانه و اهمیت آن در هربخش، به همت هسته علمی بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی با حضور دانشجویان این رشته بازدید علمی یک روزه از کارخانه کاشی صورت گرفت.

گفتنی است این بازدید علمی تخصصی که باحضور مدیرگروه آموزشی برق، مهندس موسی زاده برگزار شده است.

معاونت علمی بسیج دانشجویی شهیداحمدکاظمی ابراز امیدواری کرد که این گونه بازدیدهای تخصصی یک روزه در رشته های دیگر و با همت هسته های علمی بسیج دانشگاه وگروه های آموزشی برگزار و مداومت داشته باشد.

 


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه