سمینار ما می توانیم با موضوع معرفی پژوهشگاه رویان به همت سازمان جهاددانشگاهی یزد و انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه علم و هنر در آمفی تئاتر دانشکده علوم و مهندسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، سمینار ما می توانیم با موضوع معرفی پژوهشگاه رویان به همت سازمان جهاددانشگاهی یزد و انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه علم و هنر در آمفی تئاتر دانشکده علوم و مهندسی برگزار شد.

این سمینار که از مجموعه رویدادهای علم و عمل سازمان جهاددانشگاهی یزد می باشد، دکتر رضا مقدسعلی به معرفی پژوهشگاه رویان و فعالیتهای در دست اقدام و آینده آن مرکز به سخنرانی پرداختند . گفتنی است دکتر مقدسعلی دکتری بیولوژی سلولی تکوینی و عضو هیات علمی پژوهشکده سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان می باشد


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه