محفل نورانی انس با قرآن کریم با حضور قاری برجسته استان «مهدی ضیافتی» در نمازخانه دانشکده فنی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، محفل نورانی انس با قرآن کریم با حضور قاری برجسته استان «مهدی ضیافتی» در نمازخانه دانشکده فنی  برگزار شد.