جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده فنی دانشگاه جهت آشنایی با دانشجویان با رشته خود و ارائه نکاتی ضروری جهت تحصیل در دانشگاه در روزهای دوم و سوم با حضور دانشجویان و مسئولان گروه آموزشی و دانشکده برگزار شد

-