مصادف با آغاز سال تحصیلی جدید و ثبت نام دانشجویان، جلسه توجیهی ویژه والدین در خصوص چالش های موجود در دانشگاه، مسائل و نکات ضروری در بحث سلامت روان دانشجویی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر،‌ مصادف با آغاز سال تحصیلی جدید و ثبت نام دانشجویان، جلسه توجیهی ویژه والدین در خصوص چالش های موجود در دانشگاه، مسائل و نکات ضروری در بحث سلامت روان دانشجویی و آشنایی آنها با دفتر مشاوره با سخنرانی مسئولان و مدیران دانشگاه و همچنین استاد حوزه و دانشگاه آقای آبایی برگزار شد.